Round 1 v Eessendon
1. Rory Lobb

Round 2 v Brisbane
2. Nat Fyfe
1. Michael Walters

Round 3 v Port Adelaide
1. Nat Fyfe

Round 4 v Gold Coast
1. Darcy Tucker

Round 5 v Adelaide
3. David Mundy
2. Andy Brayshaw
1. Darcy Tucker

Round 6 v St Kilda
3. Michael Walters
2. Andy Brayshaw

Round 8 v Geelong
2. Andy Brayshaw

Round 9 v Collingwood
3. Luke Ryan
2. Matt Taberner
1. Caleb Serong

Round 11 v Hawthorn
3. Andy Brayshaw
2. Nat Fyfe

Round 12 v Carlton
2. Nat Fyfe

Round 13 v Sydney
3. Luke Ryan
2. Rory Lobb
1. Matt Taberner 

Round 16 v Melbourne
3. Adam Cerra
1. Michael Walters

Round 17 v North Melbourne
3. Michael Walters
2. Blake Acres
1. Nat Fyfe

Round 18 v Western Bulldogs
2. Nat Fyfe

FREO'S VOTES
10. Nat Fyfe
9. Andy Brayshaw
8. Michael Walters
6. Luke Ryan
3. David Mundy
3. Matt Taberner
3. Rory Lobb
3. Adam Cerra
2. Darcy Tucker
2. Blake Acres
1. Caleb Serong